Propozicije!

SILAFEST u svojoj zvaničnoj konkurenciji ima filmove koji se bave turizmom i ekologijom i to u najširem tumačenju ovih oblasti.

 • Filmovi koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju Festivala ne mogu biti stariji od tri godine. Kao godina završetka filma smatra se godina kada je film ušao u komercijalnu distribuciju u matičnoj zemlji.
 • Svi filmovi koji od strane selecione komisije budu prihvaćeni u zvaniču selekciju festivala, postaju nastavna baza za studente katedri za turizam Visoke turističke škole strukovnih studija, partnera organizatora Festivasla, i mogu se emitovati na zatvorenim studijskim projekcijama.
 • Ne postoji ograničenje u dužini trajanja filmova koji apliciraju za zvaničnu konkurenciju. Ipak, direkcija festivala preporučuje da filmovi ne traju duže od 30 minuta zbog velikog broja filmova koji se svake godine prijave na Festival.
 • Zvanični jezici festivala su Srpski i Engleski. Filmovi koji su van srpskog govornog područja moraju imati englesku nadsinhronizaciju ili engleski titl.
 • Filmovi se šalju selekcionoj komisiji u DVD formatu.

DVD-Video tehničke specifikacije:

 1. DVD Media - Samo fabrički odštampani DVD i narezani DVD-R biće prihvaćeni. DVD+R, DVD-RW, DVD+RW neće biti prihvaćeni, zato što ih neki plejeri ne mogu reprodukovati korektno.
 2. Struktura DVD-a - DVD mora imati samo jedan VTS (video title set) koji sadrži Vaš film. Ukoliko postoji, titl mora biti usnimljen u slici.
 3. Proverite da je DVD - Bez fizičkih oštećenja (ogrebotina i sl.), regularni DVD-Video (da se može reprodukovati na običnom DVD plejeru), bez test slike ili odbrojavanja na početku filma, bez dodatnog materijala nakon završetka filma.

Ukoliko su Vam potrebna dodatna objašnjenja u vezi tehničkih specifikacija, molimo Vas da nam se obratite na e-mail: silafest@gmail.com

 • O kvalitetu filmova koji konkurišu za zvaničnu selekciju odlučuje selekciona komisija koja svoj posao mora obaviti najmanje 45 dana pre početka Festivala. Selekciona komisija o svojoj odluci obaveštava Direkciju festivala i aplikante.
 • Filmovi se šalju selekcionoj komisiji u DVD formatu. Svi filmovi moraju biti poslati najkasnije do 1.07. 2013. godine. Kao dan slanja računa se dan na pečatu pošte kojom je film poslat.
 • Svi autori ili producenti koji apliciraju za zvaniču konkurenciju u obavezi su da pored zvanične prijave poslate elektronskim putem ili poštom u pisanoj formi prilože i:
  1. Fotografiju reditelja
  2. Kratku biografiju i filmografiju reditelja (do 70 reči)
  3. Dve slike iz filma ili sa snimanja filma
  4. Sinopsis filma (do 90 reči)

Bez ovih elemenata prijava se neće smatrati valjanom i potpunom! Ovi elementi su potrebni zbog izrade kataloga festivala.